BCP BouleCLINIC – BouleKULTUR Integration i praktiken – Vi ger mer till fler!

  Bruno och Abdi + 104 andra ungdomar, provade på boule i MunktellArenan , 6 april 2016

BouleCLINIC
har via  integrationsprojektet, BouleKULTUR -året runt för alla, 2016-2018, fortsatt att arbeta med tidiga insatser för nyanlända  till Eskilstuna, Nyköping och Flen.
Under 2017 och 2018 har samarbetet fokuserats på aktiviteter med Länsstyrelsen Södermanland.

Vi fortsätter nu med ”öppna tider” för integrationsarbetet med boule som relationsskapande aktivitet.

Eskilstuna – MunktellArenan Måndag 18-20, Onsdag 18-20 och Fredag 15-17

Vår idé med spridningen av BouleCLINICs program över hela landet gör att projekt som BouleKULTUR också får en bra möjlighet att spridas vidare till andra föreningar.

Vi ger mer till fler! Enligt myndigheternas planer kommer asylsökande personer att integreras i flera faser. De kommer att erbjudas boendemöjligheter i landets olika kommuner och därför kommer vårt BouleKULTUR-projekt att arbeta med att erbjuda kontaktvägar via vår förening och vår förenings kontakter med andra föreningar i hela landet.

En relation som byggs upp i Eskilstuna mellan den asylsökande och medlemmar i vår förening, kan då möjliggöra en ny kontakt i en annan kommun, en relation via boulespelet! Vi ger mer till fler!

                                                                                                                                                                                                                              
 

Idrott för nyanlända

Svensk idrott vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till inkluderingen i samhället och till svensk idrotts utveckling. Regeringen ser den kraft som idrotten är och har anslagit medel för idrottsrörelsens etablering av nyanlända.

Ett av de prioriterade områdena i svensk idrott strategi handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Svensk idrott ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Det vinner vi alla på.

Regeringen har anslagit medel för idrottsrörelsens arbete med etablering av nyanlända. Vi får nu möjlighet att intensifiera och samordna det jobbet. Idrotten kan erbjuda en rolig sysselsättning, en hälsosam aktiv fritid och en gemenskap i föreningen som en väg in i det svenska samhället.

Lokal kraft 

Erfarenheten från våra distriktvisar att arbetet nått bäst resultat där det funnits ett nära samarbete mellan föreningarna, distrikten och kommunerna, ofta i form av integrationsnätverk där exempelvis Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, näringslivet och andra ideella organisationer deltagit. Alla krafter måste samverka för att öppna så många dörrar som möjligt.

Det kan finnas större eller mindre hinder för att börja idrotta och de hindren kan variera beroende på var du bor, hur mycket idrotten kostar och hur nära du har till idrotten till exempel. Hindren är individuella och det är också en del i idrottens strategi att bli ännu bättre på att göra det enklare för alla att vara med, oavsett bakgrund. Barn idrottar mer när deras föräldrar tycker att idrott är viktigt och stödjer sitt barn i idrottandet.

Om vi blir bättre på att involvera och skapa intresse från föräldrarna kommer även fler barn med utländsk bakgrund att idrotta.

Vi ser att pojkar med utländsk bakgrund tränar och tävlar i nästan lika stor utsträckning som killar med svensk bakgrund. Tjejer med utländsk bakgrund gör det i betydligt mindre utsträckning och här måste vi bli bättre på att nå dessa tjejer. Framför allt handlar det om att alla ska vara välkomna in i idrotten och vi måste aktivt arbeta med att få fler att hitta till vår verksamhet.

Idrotten är en del av samhället. I och med att du som nyanländ blir en del av gemenskapen i ett lag, en förening får du mycket annat på köpet som kompisar och språk. Du får också del av idrottens värderingar. Det i sin tur har visat sig ge en bra grund och trygghet för individen och en enklare och snabbare väg in i det övriga samhället.

Regeringens anslag

RF får medel (64 miljoner kronor/år) av regeringen för att under åren 2015-2018 arbeta med att skapa aktivitet och möjlighet för engagemang med fokus på nyanlända, personer som nyligen har beviljats uppehållstillstånd. RF är också en del i arbetet med att skapa meningsfull väntan vilket regeringen gett idrotten ett stöd på 20 miljoner kronor under 2017.