BCP Internationellt arbete via BC ACADEMY 

 

Vår logga för Ungdomsläger och Ungdomstävlingar

Zabbar Neang SWEDEN CAMBODIA

BCP  har som mål att initiera och utveckla ett internationellt samarbete på olika nivåer men med fokus på ungdomar 15-18 år samt 19-23år.
Zabbar Neang är vår svenska legend inom boulesporten och mångårig representant i det svenska landslaget, Zabbar Neang, jobbar idag som ansvarig för det Kambodjanska förbundet med utbildning, utveckling och utförande med fokus på ungdomar. Ett av våra mål är att redan 2019 få igång ett samarbete gällande lägerverksamhet.

Kambodjas förbund, har tagit beslut om ett långsiktigt utvecklingsprogram för ungdomar, med målet att 2023/2024 vara bästa nationen i världen!

Kambodja skall arrangera JUNIOR- och DAM VM 2019. BCP står beredda för support och service!

BCP vill samverka och utveckla ungdomsverksamheten i Sverige med liknande målsättningar –
BCP planerar för att skapa en utbildning med boule-pétanque som idrottsligt innehåll och med flera nivåer av kompletterande ämnen för ungdomar.
BC academy blir en utbildningsplattform.
Utbildningar sker i Sverige
, Åland, Norge, Danmark, Finland och städerna/lokalt Malaga/Nerja, Phnom Penh, Dubai och Marseille. Utveckling och koordinerat under 2019/2020 via appar och webben.

 

Internationella riktlinjer RF har till uppgift att handha för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter, såväl nationellt som internationellt (enligt kapitel 2 RF:s stadgar). Riksidrottsförbundets uppgift i det internationella arbetet är att företräda svensk idrott på internationell nivå för att skapa goda förutsättningar för idrotten i Sverige samt att stimulera och på olika sätt stödja SF i deras internationella verksamhet. Det innebär också att bidra med sin kompetens i strävan att utveckla idrotten internationellt. Svensk idrott ska, genom en samordning, verka för ett starkt internationellt inflytande.

Grunden för dessa riktlinjer är en tro på idrotten som internationell mötesplats och brobyggare mellan människor. Idrottens självständighet och oberoende är grunden för det. Idrottsrörelsen är partipolitiskt och religiöst obunden och kan i många fall bidra till en ökad öppenhet i världen. Samtidigt kan vi konstatera att politiska ledare ibland utnyttjar stora idrottstävlingar i olika syften. Idrottsrörelsens förhållningssätt är att idrottsutövarna ska kunna ha vilken nationalitet, religion eller politisk åskådning som helst och ändå delta på samma villkor. Då är idrottens potential som mötesplats som störst.

De internationella riktlinjerna anger principiella ställningstaganden för svensk idrotts internationella agerande. Det betyder att varje SF ska omsätta riktlinjerna i sitt internationella utbyte och deltagande. Strategin för Riksidrottsförbundets internationella arbete, beslutad av RS våren 2013 utgår från dessa riktlinjer och innehåller mål och inriktning för ett starkt internationellt agerande. RF:s och besöksnäringens gemensamma nationella strategi för internationella idrottsevenemang anger mål och fokusområden för att få fler internationella evenemang till Sverige. Riktlinjer

1. Svensk idrott ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning;

2. Svensk idrotts utgångspunkt i det internationella arbetet är vår värdegrund (kapitel 1 RF:s stadgar). Det betyder att glädje och gemenskap, demokrati och Sid 3/4 delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel ska genomsyra det arbete svensk idrott gör internationellt;

3. Idrott är en internationell företeelse och RF:s utgångspunkt är att idrotten bidrar till ett stort utbyte mellan länder. Svensk idrott tror på den oberoende och självständiga idrotten som internationell mötesplats som skapar kontaktytor och är en brobyggare människor emellan;

4. RF har i uppgift att handha för svensk idrott gemensamma internationella angelägenheter. RF ska verka för en samverkan mellan riksidrottsförbund, nationella olympiska kommittéer, paralympiska kommittéer samt internationella specialidrottsförbund. SOK har, i samråd med de olympiska specialförbunden, ansvar för planering, genomförande och uppföljning av svenskt deltagande i olympiska spel. SOK representerar även Sverige i den olympiska rörelsen och är medlem i Association of National Olympic Committees (ANOC) samt European Olympic Committees (EOC). Parasport/SPK har, i samråd med de paralympiska specialförbunden, ansvar för planering, genomförande och uppföljning av svenskt deltagande i paralympiska spel;

5. Svensk idrott ska alltid stå för ”good governance” vilket bland annat omfattar demokratiska processer, transparens och anti-korruption. Svensk idrott ska verka för att den internationella idrotten utvecklas av idrotten på dess egna villkor och på demokratiska grunder;

6. Svensk idrott ska verka för ett aktivt svensk internationellt utbyte och en stark svensk representation i internationella organisationer;

7. Svensk idrott fullföljer sina internationella åtaganden vad avser olympiska spel, världsmästerskap, europamästerskap och liknande tävlingar av internationell karaktär oavsett politiska system och oavsett om diplomatiska förbindelser med Sverige föreligger eller inte. Undantag ska göras för länder som är föremål för en bindande FN- eller EU-sanktion som är relevant för idrottsområdet;

8. RF uppmanar inte några, varken enskilda utövare eller förbund, till bojkott. Undantag ska göras för länder som är föremål för en bindande FN- eller EUsanktion som är relevant för idrottsområdet. RF har då i uppgift att informera SF om så föreligger; Sid 4/4

9. SF verkar för att de internationella specialidrottsförbunden i sina stadgar inför att de ska följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. SF ska också verka för att de internationella specialidrottsförbunden ställer krav på arrangörsländer gällande ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbara evenemang. Företrädare för svensk idrott bör i valet mellan arrangörsländer beakta ovanstående;

10. SF beslutar om deltagande vid internationella evenemang då säkerhetsrisk föreligger på grund av krigstillstånd, naturkatastrof eller dylikt; 11. Information och rekommendationer kan inhämtas från RF, som i samråd med utrikesdepartementet följer utvecklingen i varje enskilt fall. SF, som inhämtar RS:s mening i fråga om det internationella idrottsutbytet, är skyldigt att följa RS rekommendation.